یخچال طبیعی یا پیریخ (به فارسی تاجیکی) توده ای یخ است که بر اساس نیروی گرانش از نواحی بلند کوهستانی یا در نواحی قطبی شمالی و جنوبی زمین، که دارای هوای سردی هستند، به آرامی جریان پیدا می کند. اگر مقداری برف به محکمی در دست فشرده