منوی دسته بندی

نیکسان واحد نمونه صنعتی در گروه لوازم خانگی در سال 1401

شرکت نیکسان صنعت ساوه در بیستمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی به عنوان واحد صنعتی نمونه در گروه لوازم خانگی در تاریخ 1401/02/12 انتخاب شد.